Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Bieżące Wydrukuj stronę

   
Raport bieżący nr 1/2015 – Przystąpienie do ESPI  
Raport bieżący nr 2/2015 – Warunkowe dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. akcji serii A i PDA serii B  
Raport bieżący nr 2/2015/K – Korekta do Raportu bieżącego nr 2/2015  
Raport bieżący nr 3/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych serii A  
Raport bieżący nr 4/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych serii B  
Raport bieżący nr 5/2015 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
Raport bieżący nr 6/2015 – Wybór biegłego rewidenta  
Raport bieżący nr 7/2015 – Zakończenie publicznej oferty akcji serii A i serii B  
Raport bieżący nr 8/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynica Vitamin S.A.  
Raport bieżący nr 9/2015 – Zawarcie znaczącej umowy ze spółką KHS GmbH z siedzibą w Dortmundzie, Niemcy  
Raport bieżący nr 10/2015 – Rejestracja akcji serii B Krynica Vitamin S.A.  
Raport bieżący nr 11/2015 – Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B Krynica Vitamin S.A.  
Raport bieżący nr 12/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B Krynica Vitamin S.A.  
Raport bieżący nr 1/2016 – Nabycie udziałów w spółce Dent Blanche s.r.o.  
Raport bieżący nr 2/2016 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku  
Raport bieżący nr 3/2016 – Zawarcie Aneksu do Umowy Faktoringu Niepełnego  
Raport bieżący nr 4/2016 – Zawarcie znaczących umów leasingu z Bankiem Millenium S.A.  
Korekta Raportu bieżącego nr 4/2016 – Zawarcie znaczących umów leasingu z Bankiem Millenium S.A.  
Korekta Raportu bieżącego nr 4/2016 – Zawarcie znaczących umów leasingu z ING Lease (Polska) sp. z o.o.  
Korekta Raportu Bieżącego nr 1/2016 – Nabycie udziałów w spółce Dent Blanche s.r.o. – rozszerzenie raportu  
Raport Bieżący nr 5/2016 – Zawarcie znaczącej umowy leasingu operacyjnego z Millenium Leasing sp. z o.o.  
Raport Bieżący nr 6/2016 – Wypowiedzenie znaczącej umowy  
Raport Bieżący nr 7/2016 – Całkowite koszty emisji akcji serii B  
Raport Bieżący nr 8/2016 – Odstąpienie od umowy nabycia udziałów w spółce Dent Blanche s.r.o.  
Raport Bieżący nr 9/2016 – Wybór biegłego rewidenta  
Raport Bieżący nr 10/2016 – Informacja na temat podziału zysku za rok 2015  
Raport Bieżący nr 11/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 czerwca 2016  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport Bieżący nr 12/2016 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016
 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
 
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015
 Raport bieżący nr 13/2016 – Rezygnacja osoby nadzorującej  
 Raport bieżący nr 14/2016 – Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2016  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2016
 Raport bieżący nr 14/2016K – Korekta raportu bieżącego nr 14/2016  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2016
 Raport bieżący nr 15/2016 – Informacja o wypłacie dywidendy  
 Raport bieżący nr 16/2016 – Powołanie członka Rady Nadzorczej  
 Raport bieżący nr 17/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Krynica Vitamin S.A. w dniu 29.06.2015  
 Raport bieżący nr 18/2016 – Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi   
Raport bieżący nr 19/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na dostawy cukru 15:31, 26.07.2016  
Raport bieżący nr 20/2016 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku  
 Raport bieżący nr 21/2016 – Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego 13:03, 23.09.2016  
 Raport bieżący nr 22/2016 – Rezygnacja członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A.  
 Raport bieżący nr 23/2016 – Powołanie członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A.  
 Raport bieżący nr 24/2016 – Zawarcie istotnej umowy na dostawy napojów funkcjonalnych 16:55, 19.10.2016  
 Raport bieżący nr 25/2016 – Podpisanie znaczącej umowy na dostawy napojów 15:21, 07.12.2016  
 Raport bieżący nr 26/2016 – Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego 12:08, 28.12.2016  
 Raport bieżący nr 27/2016 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR;
 Raport bieżący nr 1/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki  Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
 Raport bieżący nr 2/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR;
 Raport bieżący nr 3/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
 Raport bieżący nr 4/2017 – Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw puszek 13:59, 13.01.2017  
 Raport bieżący nr 5/2017 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku  
 Raport bieżący nr 6/2017 – Zawarcie z Bankiem Millenium S.A. aneksów do umów faktoringu i kredytu obrotowego 12:16, 08.03.2017  
Raport bieżący nr 7/2017 – Uzupełnienie jednostkowego raportu Krynica Vitamin S.A za 2016 rok 15:21, 25.04.2017 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
  Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego za rok 2016
 
 Raport bieżący nr 8/2017 – Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2016 16:44, 24.05.2017  
 Raport bieżący nr 9/2017 – Wybór biegłego rewidenta  
Raport bieżący nr 10/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 11/2017 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
  Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016
Raport bieżący nr 12/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
Raport bieżący nr 13/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport bieżący nr 14/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
Raport bieżący nr 15/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport bieżący nr 16/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Zmiana powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art.. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport bieżący nr 17/2017 – Informacja o wypłacie dywidendy, 14:22, 28.06.2017  
Raport bieżący nr 18/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.
Raport bieżący nr 19/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.  
Raport bieżący nr 18/2017 K – Korekta raportu bieżącego nr 18/2017  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 18 marca 2017 r.
Raport bieżący nr 20/2017 – Uzupełnienie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
Raport  bieżący nr 21/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 22/2017 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2017 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r.
Raport bieżący nr 23/2017 – Rezygnacja osoby nadzorującej  
Raport bieżący nr 24/2017 – Informacja nt. współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A. w zakresie kredytu obrotowego  18:40, 08-12-2017  
Raport bieżący nr 25/2017 – Rezygnacja osoby nadzorującej  
Raport bieżący nr 26/2017 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 13 grudnia 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 13 grudnia 2017 r.
Raport bieżący nr 27/2017 – Zmiana w składzie Rady Nadzorczej dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
Raport bieżący nr 28/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 13 grudnia 2017 r.  
Raport bieżący nr 29/2017 – Uzupełnienie informacji na temat nowego członka Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.  
Raport bieżący nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku  
Raport bieżący nr 2/2018 – Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. aneksu do umowy faktoringowej  
Raport bieżący nr 3/2018 – Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów, 16:29, 12-03-2018  
Raport bieżący nr 4/2018 -Informacja nt. nawiązania formalnej współpracy w zakresie produkcji napojów, 22:20, 24-04-2018  
Raport bieżący nr 5/2018 – Uzupełnienie skonsolidowanego raportu Krynica Vitamin za rok 2017  
Raport bieżący nr 6/2018 – Powołanie Prezesa Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję  
Raport bieżący nr 7/2018 – Informacja nt. współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A. w zakresie kredytu inwestycyjnego, 14:35, 21-05-2018  
Raport bieżący nr 8/2018 – Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2017, 13:51; 24-05-2018  
Raport bieżący nr 9/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 10/2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017
  Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017
Raport bieżący nr 11/2018 – Informacja nt. współpracy w zakresie dostawy cukru, 16:58; 11-06-2018  
Raport bieżący nr 12/2018 – Zawarcie umowy na produkcję i dostawę urządzenia produkcyjnego, 16:21, 12-06-2018  
Raport bieżący nr 13/2018 – Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów 20:16, 18-06-2018  
Raport bieżący nr 13/2018 K – Sprostowanie treści raportu bieżącego nr 13/2018 13:55, 20-06-2018  
Raport bieżący nr 14/2018 – Informacja nt. współpracy z Grupą BGŻ BNP Paribas S.A. 17:02, 20-06-2018  
Raport bieżący nr 15/2018 – Informacja o wypłacie dywidendy  
Raport bieżący nr 16/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 17/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.  
Raport bieżący nr 18/2018 – Zawarcie umowy leasingu operacyjnego z Millennium Leasing sp. z o.o., 15:58, 25-07-2018  
Raport bieżący nr 19/2018 – Rezygnacja osoby nadzorującej  
Raport bieżący nr 20/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 3 grudnia 2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Raport bieżący nr 21/2018 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 r.

 

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 r.
Raport bieżący nr 22/2018 – Informacja nt. współpracy z Bankiem Millenium S.A.  
Raport bieżący nr 23/2018 – Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu
Raport bieżący nr 24/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 3 grudnia 2018 r.
Raport bieżący nr 25/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r.  
Raport bieżący nr 26/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.  
Raport bieżący nr 27/2018 – Nabycie przez Krynica Vitamin S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie  
Raport bieżący nr 28/2018 – Informacja nt. kredytu udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  
Raport bieżący nr 1/2019 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku  
Raport bieżący nr 2/2019 – Zawarcie z Bankiem Millenium S.A. aneksów do umów faktoringu i kredytu obrotowego  
Raport bieżący nr 3/2019 – Informacja nt. nawiązania współpracy z kontrahentem z rynku niemieckiego w zakresie produkcji napojów  
Raport bieżący nr 4/2019 – Informacja nt. rozszerzenia współpracy z kontrahentem z rynku niemieckiego w zakresie produkcji napojów  
Raport bieżący nr 5/2019 – Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za 2018 rok  
Raport bieżący nr 6/2019 – Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2018, 14:30, 05-04-2019  
Raport bieżący nr 7/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 maja 2019 r.
Raport bieżący nr 8/2019 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r. Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018
  Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018
  Sprawozdanie Zarządu Spółki Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące finansowania przez Spółkę nabycia akcji Spółki
Raport bieżący nr 9/2019 – Uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na dzień 2 maja 2019 r. Projekt Regulaminu WZ, Projekt zmian statutu
Raport bieżący nr 10/2019 – Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję  
Raport bieżący nr 11/2019 – Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICA VITAMIN S.A. do dnia 30 maja 2019 r., godz. 11.00  
Raport bieżący nr 12/2019 – Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego  
Raport bieżący nr 13/2019 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.  
Raport bieżący nr 14/2019 – Informacja o wypłacie dywidendy  
Raport bieżący nr 15/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 16/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.  
Raport bieżący nr 17/2019 – Informacja nt. współpracy z podmiotem z Grupy ING w zakresie usług faktoringu  
Raport bieżący nr 18/2019 – Informacja nt. zawarcia z ING Bank Śląski S.A. umowy o korporacyjny kredyt inwestycyjny  
Raport bieżący nr 19/2019 – Informacja nt. przedłużenia współpracy z liderem światowego rynku spożywczego w zakresie produkcji napojów  
Raport bieżący nr 20/2019 – Rejestracja zmian Statutu Krynica Vitamin S.A. Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu, Tekst jednolity Statutu