Zachęcamy do zadawania pytań przez poniższy formularz kontaktowy

Bieżące Wydrukuj stronę

Raport bieżący nr 1/2015 – Przystąpienie do ESPI
Raport bieżący nr 2/2015 – Warunkowe dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. akcji serii A i PDA serii B
Raport bieżący nr 2/2015/K – Korekta do Raportu bieżącego nr 2/2015
Raport bieżący nr 3/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych serii A
Raport bieżący nr 4/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych serii B
Raport bieżący nr 5/2015 – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Raport bieżący nr 6/2015 – Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący nr 7/2015 – Zakończenie publicznej oferty akcji serii A i serii B
Raport bieżący nr 8/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 9/2015 – Zawarcie znaczącej umowy ze spółką KHS GmbH z siedzibą w Dortmundzie, Niemcy
Raport bieżący nr 10/2015 – Rejestracja akcji serii B Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 11/2015 – Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 12/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 1/2016 – Nabycie udziałów w spółce Dent Blanche s.r.o.
Raport bieżący nr 2/2016 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Raport bieżący nr 3/2016 – Zawarcie Aneksu do Umowy Faktoringu Niepełnego
Raport bieżący nr 4/2016 – Zawarcie znaczących umów leasingu z Bankiem Millenium S.A.
Korekta Raportu bieżącego nr 4/2016 – Zawarcie znaczących umów leasingu z Bankiem Millenium S.A.
Korekta Raportu bieżącego nr 4/2016 – Zawarcie znaczących umów leasingu z ING Lease (Polska) sp. z o.o.
Korekta Raportu Bieżącego nr 1/2016 – Nabycie udziałów w spółce Dent Blanche s.r.o. – rozszerzenie raportu
Raport Bieżący nr 5/2016 – Zawarcie znaczącej umowy leasingu operacyjnego z Millenium Leasing sp. z o.o.
Raport Bieżący nr 6/2016 – Wypowiedzenie znaczącej umowy
Raport Bieżący nr 7/2016 – Całkowite koszty emisji akcji serii B
Raport Bieżący nr 8/2016 – Odstąpienie od umowy nabycia udziałów w spółce Dent Blanche s.r.o.
Raport Bieżący nr 9/2016 – Wybór biegłego rewidenta
Raport Bieżący nr 10/2016 – Informacja na temat podziału zysku za rok 2015
Raport Bieżący nr 11/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 czerwca 2016  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport Bieżący nr 12/2016 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015
 Raport bieżący nr 13/2016 – Rezygnacja osoby nadzorującej
 Raport bieżący nr 14/2016 – Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2016  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2016
 Raport bieżący nr 14/2016K – Korekta raportu bieżącego nr 14/2016  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2016
 Raport bieżący nr 15/2016 – Informacja o wypłacie dywidendy
 Raport bieżący nr 16/2016 – Powołanie członka Rady Nadzorczej
 Raport bieżący nr 17/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Krynica Vitamin S.A. w dniu 29.06.2015
 Raport bieżący nr 18/2016 – Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Raport bieżący nr 19/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na dostawy cukru 15:31, 26.07.2016
Raport bieżący nr 20/2016 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku
 Raport bieżący nr 21/2016 – Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego 13:03, 23.09.2016
 Raport bieżący nr 22/2016 – Rezygnacja członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A.
 Raport bieżący nr 23/2016 – Powołanie członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A.
 Raport bieżący nr 24/2016 – Zawarcie istotnej umowy na dostawy napojów funkcjonalnych 16:55, 19.10.2016
 Raport bieżący nr 25/2016 – Podpisanie znaczącej umowy na dostawy napojów 15:21, 07.12.2016
 Raport bieżący nr 26/2016 – Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego 12:08, 28.12.2016
 Raport bieżący nr 27/2016 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR;
 Raport bieżący nr 1/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki  Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
 Raport bieżący nr 2/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR;
 Raport bieżący nr 3/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
 Raport bieżący nr 4/2017 – Informacja nt. współpracy w zakresie dostaw puszek 13:59, 13.01.2017
 Raport bieżący nr 5/2017 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
 Raport bieżący nr 6/2017 – Zawarcie z Bankiem Millenium S.A. aneksów do umów faktoringu i kredytu obrotowego 12:16, 08.03.2017
Raport bieżący nr 7/2017 – Uzupełnienie jednostkowego raportu Krynica Vitamin S.A za 2016 rok 15:21, 25.04.2017 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
Opinia niezależnego biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego za rok 2016
 Raport bieżący nr 8/2017 – Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2016 16:44, 24.05.2017
 Raport bieżący nr 9/2017 – Wybór biegłego rewidenta
Raport bieżący nr 10/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 11/2017 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016
Raport bieżący nr 12/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Raport bieżący nr 13/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport bieżący nr 14/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Raport bieżący nr 15/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport bieżący nr 16/2017 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki Zmiana powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art.. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Raport bieżący nr 17/2017 – Informacja o wypłacie dywidendy, 14:22, 28.06.2017
Raport bieżący nr 18/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.
Raport bieżący nr 19/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.
Raport bieżący nr 18/2017 K – Korekta raportu bieżącego nr 18/2017  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 18 marca 2017 r.
Raport bieżący nr 20/2017 – Uzupełnienie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Raport  bieżący nr 21/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 2017 r. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 22/2017 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2017 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r.
Raport bieżący nr 23/2017 – Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport bieżący nr 24/2017 – Informacja nt. współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A. w zakresie kredytu obrotowego  18:40, 08-12-2017
Raport bieżący nr 25/2017 – Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport bieżący nr 26/2017 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 13 grudnia 2017 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 13 grudnia 2017 r.
Raport bieżący nr 27/2017 – Zmiana w składzie Rady Nadzorczej dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Raport bieżący nr 28/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 13 grudnia 2017 r.
Raport bieżący nr 29/2017 – Uzupełnienie informacji na temat nowego członka Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Raport bieżący nr 2/2018 – Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. aneksu do umowy faktoringowej
Raport bieżący nr 3/2018 – Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów, 16:29, 12-03-2018
Raport bieżący nr 4/2018 -Informacja nt. nawiązania formalnej współpracy w zakresie produkcji napojów, 22:20, 24-04-2018
Raport bieżący nr 5/2018 – Uzupełnienie skonsolidowanego raportu Krynica Vitamin za rok 2017
Raport bieżący nr 6/2018 – Powołanie Prezesa Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję
Raport bieżący nr 7/2018 – Informacja nt. współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A. w zakresie kredytu inwestycyjnego, 14:35, 21-05-2018
Raport bieżący nr 8/2018 – Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2017, 13:51; 24-05-2018
Raport bieżący nr 9/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 10/2018 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017
Raport bieżący nr 11/2018 – Informacja nt. współpracy w zakresie dostawy cukru, 16:58; 11-06-2018
Raport bieżący nr 12/2018 – Zawarcie umowy na produkcję i dostawę urządzenia produkcyjnego, 16:21, 12-06-2018
Raport bieżący nr 13/2018 – Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów 20:16, 18-06-2018
Raport bieżący nr 13/2018 K – Sprostowanie treści raportu bieżącego nr 13/2018 13:55, 20-06-2018
Raport bieżący nr 14/2018 – Informacja nt. współpracy z Grupą BGŻ BNP Paribas S.A. 17:02, 20-06-2018
Raport bieżący nr 15/2018 – Informacja o wypłacie dywidendy
Raport bieżący nr 16/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 17/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.
Raport bieżący nr 18/2018 – Zawarcie umowy leasingu operacyjnego z Millennium Leasing sp. z o.o., 15:58, 25-07-2018
Raport bieżący nr 19/2018 – Rezygnacja osoby nadzorującej
Raport bieżący nr 20/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 3 grudnia 2018 r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Raport bieżący nr 21/2018 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 r. Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 r.
Raport bieżący nr 22/2018 – Informacja nt. współpracy z Bankiem Millenium S.A.
Raport bieżący nr 23/2018 – Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu
Raport bieżący nr 24/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 3 grudnia 2018 r.
Raport bieżący nr 25/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r.
Raport bieżący nr 26/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 27/2018 – Nabycie przez Krynica Vitamin S.A. nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie
Raport bieżący nr 28/2018 – Informacja nt. kredytu udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Raport bieżący nr 1/2019 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Raport bieżący nr 2/2019 – Zawarcie z Bankiem Millenium S.A. aneksów do umów faktoringu i kredytu obrotowego
Raport bieżący nr 3/2019 – Informacja nt. nawiązania współpracy z kontrahentem z rynku niemieckiego w zakresie produkcji napojów
Raport bieżący nr 4/2019 – Informacja nt. rozszerzenia współpracy z kontrahentem z rynku niemieckiego w zakresie produkcji napojów
Raport bieżący nr 5/2019 – Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za 2018 rok
Raport bieżący nr 6/2019 – Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2018, 14:30, 05-04-2019
Raport bieżący nr 7/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.  Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 maja 2019 r.
Raport bieżący nr 8/2019 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r. Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018
Sprawozdanie Zarządu Spółki Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące finansowania przez Spółkę nabycia akcji Spółki
Raport bieżący nr 9/2019 – Uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na dzień 2 maja 2019 r. Projekt Regulaminu WZ, Projekt zmian statutu
Raport bieżący nr 10/2019 – Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję
Raport bieżący nr 11/2019 – Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICA VITAMIN S.A. do dnia 30 maja 2019 r., godz. 11.00
Raport bieżący nr 12/2019 – Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego
Raport bieżący nr 13/2019 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.
Raport bieżący nr 14/2019 – Informacja o wypłacie dywidendy
Raport bieżący nr 15/2019 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 16/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący nr 17/2019 – Informacja nt. współpracy z podmiotem z Grupy ING w zakresie usług faktoringu
Raport bieżący nr 18/2019 – Informacja nt. zawarcia z ING Bank Śląski S.A. umowy o korporacyjny kredyt inwestycyjny
Raport bieżący nr 19/2019 – Informacja nt. przedłużenia współpracy z liderem światowego rynku spożywczego w zakresie produkcji napojów
Raport bieżący nr 20/2019 – Rejestracja zmian Statutu Krynica Vitamin S.A. Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu, Tekst jednolity Statutu
Raport bieżący 1/2020 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Raport bieżący 2/2020 – Powołanie Członka Zarządu Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący 3/2020 – Uruchomienie produkcji preparatu do dezynfekcji
Raport bieżący 4/2020 – Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2019
Raport bieżący 5/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 27 kwietnia 2020 r. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2020 r.
Raport bieżący 6/2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2020 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 27 kwietnia 2020 r., Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2019
Raport bieżący 7/2020 – Informacja o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 8/2020 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 27 kwietnia 2020 r.
Raport bieżący 9/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący 10/2020 – Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów
Raport bieżący 11/2020 – Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji płynu do dezynfekcji rąk
Raport bieżący 12/2020 – Informacja nt. finansowania udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.
Raport bieżący 13/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Raport bieżący 14/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący 15/2020 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Raport bieżący 16/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Treść zawiadomienia od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Raport bieżący 17/2020 – Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w sprawie zmiany statutu Spółki
Raport bieżący 18/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Treść powiadomienia od Molinara sp. z o.o. o transakcji na akcjach Spółki złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Raport bieżący 19/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Treść zawiadomienia od Zinat sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1 lit. c) Ustawy o Ofercie
Raport bieżący 20/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Treść zawiadomienia od Molinara sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o Ofercie
Raport bieżący 21/2020 – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący 22/2020 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Treść powiadomienia od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Raport bieżący 23/2020 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Raport bieżący 24/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.
Raport bieżący 25/2020 – Stanowisko Zarządu dotyczące ogłoszonego wezwania Treść Stanowiska Zarządu dotyczącego ogłoszonego wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki
Raport bieżący 26/2020 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 1. półrocze 2020